I/12 Běchovice - Úvaly

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum realizace: v přípravě, předpoklad zahájení realizace po roce 2021
Místo: Hlavní město Praha, Středočeský kraj

Stavba I/12 Běchovice – Úvaly řeší vybudování kapacitního obchvatu pražských městských částí Běchovice, Újezd n. Lesy a města Úvaly. Stavba bude napojena na stavbu SOKP 511 v místě MÚK Dubeč (součást SOKP 511) a stáv. sil. I/12 u Tuklat.

Popis stavby

Přeložka sil. I/12 v dl. 12,601 km procházející mimo zastavěné území. Navržená kategorie hl. trasy je S24,5/100 (čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace). Součástí stavby je 6 MÚK, 4 okružní křižovatky, 23 mostních objektů, úpravy sil. I., II., III. tříd, místních i účelových komunikací, přeložky nadzemních i podzemních inženýrských sítí, protihlukové stěny, zemní valy. Hl. trasa je odvodněna pomocí dešťové kanalizace odvedené přes DUN a RN do vodotečí. Trasa je z části vedena v násypu a z části v zářezu. Max. výška násypu je 8,5 m, max. hloubka zářezu je 9 m. Celková bilance zemních prací je cca 800 000 m3 přebytku.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro úzení rozhodnutí - aktualizace (12/2015)
  • Dokumentace EIA (nová) (04/2017)
  • Inženýrská činnost (probíhající)

Dříve prováděné činnosti

  • Ověřovací technická studie (2005)
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2009)
  • Inženýrská činnost v rámci územního řízení (2008 - 2009)
  • Hluková studie (2008 - 2009)