Betonářské dny 2013

Ve dnech 27. a 28.11.2013 se konaly jubilejní 20. Betonářské dny za přítomnosti zástupců oddělení konstrukce. V rámci konference Ing. Petr Duník prezentoval příspěvek s názvem: Robustní metoda návrhu železobetonových desek pružnou analýzou MKP. Obsahem prezentace a článku je představení výpočtové metody návrhu lokálně podepřených desek, která byla použita v rámci realizace stavby 9515 Myslbekova - Prašný most

Betonářské dny I

Robustní metoda návrhu železobetonových desek pružnou analýzou metodou konečných prvků


Abstrakt:
Železobeton je používán v masivních konstrukcích a vykazuje nelineární chování již v provozním stavu. Přesto jsou železobetonové konstrukce téměř výlučně navrhovány na základě pružné analýzy prutů a desek metodou konečných prvků. To vede k zásadně nepřesným výsledkům. Při nelineární analýze konstrukce však nelze uplatnit princip superpozice, aplikace aktuálních norem na zatížení mostů tím není reálná. Při analýze extrémně zatížené skeletové konstrukce podzemních garáží Prašný most budovaných v rámci tunelového komplexu Blanka byla vyvinuta a použita metoda výpočtu, která odstraňuje nedostatky výpočtu desek metodou konečných prvků. Rovněž byla provedena rešerše normového předpisu, ze které vyplývá, že Eurokód nepožaduje zahrnutí zatížení teplotou do výpočtu v mezních stavech únosnosti a jen v omezené míře v mezním stavu omezení trhlin. Na uvedené konstrukci byla řízena šířka trhlin na základě přístupu uvedeném v návrhu Model Code 2010.

Klíčová slova: beton, MKP, lokálně podepřená deska, objemové změny, singularita

Název článku: Robustní metoda návrhu železobetonových desek pružnou analýzou metodou konečných prvků
Autor článku: Ing. Petr Duník
ISBN: 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7

Další obrázky

Dokumenty