D3 0309/III Borek - Úsilné

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum realizace: 04/2015-12/2017
Místo: Jihočeský kraj

Stavba 0309/III Borek – Úsilné umožní odvedení dopravy z Borku a okrajové části Českých Budějovic na novou dálnici, čímž dojde ke snížení zátěže na sil. I/3. Na stavbu 0309/III bude navazovat stavba 0310, která dokončí obchvat Českých Budějovic.

D3 0309/III Borek - Úsilné

Popis stavby

Hl. trasa dálnice v dl. 3,16 km procházející mimo zastavěné území. Navržená kategorie hl. trasy je D27,5/120 (čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace). Součástí stavby je 1 MÚK (přestavba), 11 mostních objektů, úpravy sil. I. a III. tříd, místních komunikací, přeložky nadzemních i podzemních inženýrských sítí. Hl. trasa je odvodněna pomocí dešťové kanalizace odvedené přes bezpečnostní nádrže a RN do vodotečí. Trasa je z části vedena v násypu a z části v zářezu. Max. výška násypu je 8 m, max. hloubka zářezu je 11 m. Celková bilance zemních prací je nedostatek zeminy cca 12 000 m3.

Prováděné činnosti

  • Realizační dokumentace stavby (04/2015-12/2017)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (04/2015-12/2017)