D4 SOKP – Řitka, technická studie

Investor:Ředitelství silnic a dálnic, úsek výstavby
Datum realizace: 2016
Místo: Praha, Středočeský kraj

Prověření parametrů a návrh stavebních úprav v souvislosti s přeřazením rychlostních komunikací do sítě dálnic

D4 SOKP – Řitka - studie

Popis stavby

Rozsah studie je vymezen úsekem mezi MÚK Zbraslav (s SOKP) a MÚK Řitka. Předmětem řešení bylo v průzkumové části prověřit a v projektové navrhnout možná řešení zejména pro:

• šířkové uspořádání a návrhové rychlosti,

• uspořádání křižovatek z hlediska požadavků ČSN (vzdálenosti, délky přídatných pruhů),

• odstranění stávajících sjezdů v rozporu s ČSN, resp. jejich náhradu jiným způsobem,

• rozsah protihlukových stěn s ohledem na splnění zákonných limitů k ochraně okolní zástavby před hlukem,

• majetkoprávní vztahy z pohledu vlastnictví komunikace,

• další prvky součástí dálnice z pohledu požadavků ČSN a BESIP, hlavně odstranění přechodu pro chodce, úpravy autobusových zastávek, možnosti doplnění odpovídajícího počtu parkovacích stání ke stávajícím ČSPHM, doplnění a modernizace zádržného systému,

• možnosti vedení doprovodné silnice, resp. vyloučení přístupu pomalých vozidel na silnici D4 v úseku SOKP – Jíloviště,

• vyhodnocení dopadů navržených stavebních úprav do ÚPD,

• úpravy mostů vyvolaných nutnými stavebními úpravami,

• rozsah odvodnění dálnice D4.

Prováděné činnosti

  • Studie (průzkumová a návrhová část)

Další obrázky