Vodohospodářské stavby

Krajinné inženýrství

  • vodní toky a nádrže včetně okrasných, rybníy, komplexní pozemkové úpravy
  • stavby pro nakládání s odpady
  • stavby pro úpravu krajiny a funkci lesa
  • ochrana před povodněmi
  • meliorace, polní a lesní cesty