II/379 Lažánky - průtah

Investor:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; Město Blansko
Datum realizace: 04/2014- 06/2015
Místo: Blansko - Lažánky

Rekonstrukce silnice II/379, která tvoří průtah městskou částí Blansko Lažánky. Součástí projektu je také rekonstrukce mostu, opěrných zdí a inženýrských sítí.

Lažánky - Most - vzorový příčný řez osou komunikace

Popis stavby

Jedná se o rekonstrukci průtahu silnice II/379 městem Blanskem, částí Lažánky v celkové délce téměř 2,5km. Rekonstrukce se dotkne zejména střední části Lažánek, kde bude trasa odchýlena od své původní stopy a umožní vznik zpevněných parkovacích ploch s novým dopravním režimem a komunikací pro pěší, dle místních poměrů je navržena rekonstrukce autobusových zastávek na normové parametry.
V rámci stavby dojde také k demolici stávajícího mostu přes potok Floriánek a výstavbě nového, rekonstrukci zárubní zdi a nezbytným přeložkám inženýrských sítí (veřejného osvětlení, místního rozhlasu a dalších). Součástí stavby je také odstranění stávající podzemní požární nádrže a realizace nádrže nové.
Celá stavba je navržena dle požadavků DOSS tak, aby byla možná její realizace při zachování průjezdu pro vozidla IAD a VHD v polovičním profilu.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2005)
  • Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (2009)
  • Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení (2011 - 2012)
  • Dokumentace pro stavební povolení (2011 – 2012)
  • Projektová dokumentace pro provádění stavby (2012)
  • Realizační dokumentace stavby (2014)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (2015)

Další obrázky