Přeložka silnice II/157 – obchvat Srubce

Investor:Jihočeský kraj
Datum realizace: předpoklad 2021
Místo: JZ Českých Budějovic, Srubec

Novostavba přeložky silnice II/157 v délce přibližně 3,5 km. Součástí projektu jsou inženýrské konstrukce i přeložky inženýrských sítí.

Obchvat Srubce - vizualizace

Popis stavby

Jedná se o novostavbu přeložky silnice II/157, která bude napojena v MÚK Pohůrka na dálnici D3. Přeložka prochází územím severovýchodně od obce Srubec. Stávající silnice II/157 má nevhodné směrový i výškové parametry, a navíc prochází zastavěným územím obce. Jedná se o silnici v návrhové kategorii S7,5/60 v délce přibližně 3,5 km. Především v severní části trasy silnice překonává značný výškový rozdíl, z toho důvodu je zde navržen přídavný pruh ve stoupání. Pro zajištění vhodného odvádění dešťových vod je při konci přeložky navržena usazovací a retenční nádrž.

Prováděné činnosti

  • Dokumentace pro územní rozhodnutí (2014)
  • dopady stavby na životní prostředí - EIA (2017)

Další obrázky