Politika řízení

Politika integrovaného systému řízení

Politika řízení
Politika integrovaného systému řízení dle :
ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016

Chceme připravovat skvělé dopravní a inženýrské stavby, které zlepšují každodenní život veřejnosti a jsou šetrné k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranou zdraví při práci,.

Zavazujeme se:

- uvádět v soulad a následně naplňovat požadavky a potřeby všech zainteresovaných stran,
- být odpovědni za zajišťování prevence pracovních úrazů a bezpečných a zdravých pracovišť
- dodržovat platné zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další předpisy a požadavky související s ochranou životního prostředí a bezpečností a ochranou zdraví při práci,
- zákazníkům dodávat perfektní výstupy a služby v souladu s nejlepšími známými trendy, profesionální prací a řízením činností dosahovat minimum reklamací, chránit životní prostředí a předcházet jeho znečišťování,
- trvale zlepšovat nejen své procesy a odborné know-how, ale i lidské, pracovní a technické zázemí - bezpečnostní profil a environmentální profil. Zodpovědným přístupem všech zaměstnanců dosahovat trvale vysoký stupeň kvality a důvěrnosti všech poskytovaných služeb
- vyhledávat možnosti zlepšování kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a zvyšování bezpečnosti v rámci pracovišť
- své závazky plnit v účinné spolupráci se všemi pracovníky, podporovat jejich iniciativu a plné zapojení.
- klást důraz na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti zpracovávaných informací a poskytovaných služeb
- motivovat zaměstnance a zvyšovat jejich povědomí, odborné znalosti a dovednosti v oblasti zabezpečení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a bezpečnosti informací
- Ztotožňovat se plně s principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému řízení a zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu práce, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci pomocí nastavených cílů
- vytvářet potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochrany životního prostředí