Radlická radiála JZM – Smíchov, stavba č. 9567

Investor:Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP
Datum realizace: od roku 2003, probíhá
Místo: Praha 5, Praha 13

Radlická radiála má v systému hlavní uliční sítě Prahy nezpochybnitelný význam. Propojuje silniční a městský okruh a sbírá a rozvádí tak v území vnější a vnitřní dopravní vztahy.

Radlická radiála - Přehledná situace

Popis stavby

Radlická radiála je novostavbou místní sběrné komunikace v celkové délce cca 5,5 km. Trasa prochází oblastí s historickou zástavbou i s nově realizovanými projekty a reaguje i na rozvojové požadavky přilehlých transformačních území.

Charakterem je dopravní stavbou nadřazené komunikační sítě Prahy, když projekt stavby se výrazně zaměřuje na začlenění radiály do městského parteru s důrazem na funkční veřejný prostor. Tomu odpovídá i celkový návrh, který vede skoro polovinu trasy v tunelech.

Ražený tunel Radlice je soustavou tunelových trub tunelů hlavní trasy a tunelů křižovatkových ramp v celkové délce cca 4 705 m. V průchodu historickými sídly jsou hloubené tunely Butovice a Jinonice s délkou přesahující 300 m odděleny mezitunelovým úsekem o délce 160 m. Významnou součástí stavby je založení nové městské třídy s velkorysým profilem umožňujícím výhledově vložit tramvajovou trať. Stavba zahrnuje 5 mimoúrovňových křižovatek, 12 mostů, 3 pěší lávky, řadu objektů zdí a přeložky místních komunikací včetně pěších cest. Rozsáhlý stavební celek doplňují objekty inženýrských sítí a technologických souborů.

Prováděné činnosti

  • Příprava stavby od fáze DÚR, přes DSP, PDPS, až po výkon autorských dozorů je smluvně zajišťována ve sdružení .PUDIS – SATRA, kde PUDIS je vedoucím sdružení
  • PUDIS je nositelem Podrobného geologického průzkumu, prováděného z povrchu i formou průzkumné štoly
  • PUDIS zajišťuje dokumentačně celý proces EIA

Další obrázky