Strahovský tunel – 2. stavba (část A – MÚK Malovanka), stavba č. 0065

Investor:Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP
Datum realizace: od 1997, zprovozněno 2011
Místo: Praha 6

Významná mimoúrovňová křižovatka na městském okruhu v urbanistické struktuře města.

2.A Malovanka - orto

Popis stavby

Stavba nahradila úrovňové upořádání křižovatky na ulici Patočkova realizované se zprovozněním Strahovského tunelu (1997) výhledovým řešením.

Nová mimoúrovňová křižovatka na městském okruhu u severního portálu Strahovského tunelu napojila městský okruh na místní uliční síť a připravila návaznosti k tunelovému komplexu Blanka. Vše s výhledovou možností zaústit do křižovatky Břevnovskou radiálu.

Stavba je charakterizována značným rozsahem opěrných a zárubních zdí, obsahuje také 3 mosty a lávku pro pěší. Kuriozitou je „zelený most“ převádějící pěší přes předportálový úsek Strahovského tunelu. Realizace probíhala ve stísněných podmínkách pouze v půdorysu vlastní křižovatky, sled jednotlivých fází vycházel z požadavku na zachování plného provozu ve Strahovském tunelu.

Prováděné činnosti

  • Stabilizace návrhu křižovatky v dopravních a urbanistických souvislostech v technických a urbanistických studiích pro Hl. m. Prahu
  • Pro investora komplexní zajištění od fáze DÚR, DSP, PDPS, DSPS a výkon autorského dozoru
  • Pro investora monitoring při výstavbě zaměřený zejména na geotechniku, hydrologii a životní prostředí
  • Pro zhotovitele RDS a DSPS

Další obrázky