Strahovský tunel – 2. stavba (část B – hloubené tunely), stavba č. 0065

Investor:Hlavní město Praha, Odbor strategických investic MHMP
Datum realizace: od 1997, zprovozněno 2015
Místo: Praha 6

Stavba 2B byla z 2. stavby Strahovského tunelu vyčleněna od fáze DSP z důvodů těsných koordinačních vazeb k tunelovému komplexu Blanka (Brusnický tunel), kterého je integrální součástí. S tunely Blanka je svázána společnou technologií.

2.B Malovanka - orto

Popis stavby

Hlavním objektem stavby jsou hloubené tunely ze západu navazující na připravené portály v rámci stavby ST 2A a z východu na ražené tunely realizované v rámci stavby Myslbekova – Prašný most. Tunely byly prováděny pod ochranou pažících stěn v úzkém koridoru vymezeném stavební čárou přilehlé zástavby, což si vyžádalo zvýšené nároky na monitoring při výstavbě, zaměřený zejména na statiku, geotechniku a hydrogeologii. Součástí konstrukčního řešení byla i příprava stavební jámy pro ražbu tunelů sousední stavby 9515. Jáma byla vymezena soustavou kotvených stěn s výškou až 30 m.

Nad stropem dokončených tunelů byl obnoven parter provedením městské třídy Patočkova v novém profilu se středním zeleným pásem, ve východním úseku s tramvajovou tratí.

V prostoru ulice Myslbekova na území Pražské památkové rezervace pod hradními bastiony bylo dotčené území v rámci stavby revitalizováno založením velkorysého parku park Maxe van der Stoela.

Prováděné činnosti

  • Stabilizace návrhu křižovatky v dopravních a urbanistických souvislostech v technických a urbanistických studiích pro Hl. m. Prahu
  • Pro investora komplexní zajištění od fáze DÚR, DSP, PDPS, DSPS a výkon autorského dozoru
  • Pro investora monitoring při výstavbě zaměřený zejména na geotechniku, hydrologii a životní prostředí
  • Pro zhotovitele RDS a DSPS

Další obrázky