Životní prostředí

Životní prostředí

  • vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí - EIA, SEA
  • průzkumy a studie pro všechny stupně projektové dokumentace
  • monitoring složek životního prostředí
  • hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby včetně návrhů migračních koridorů
  • podklady pro udělení vyjímek ze zákona o ochraně přírody a krajiny
  • autorizované měření hluku vlastní hlukovou laboratoří
  • akustické studie, návrh protihlukových opatření
  • zajištění dalších studií a průzkumů životního prostředí (rozptylové studie, posudky zdroje znečištění, krajinný ráz, vliv na veřejné zdraví, měření znečištění ovzduší, stanovení radonového indexu pozemku, podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF, resp. lesní půdy z PUPFL, dendrologický průzkum atd.)