Vodohospodářské stavby

Vodní hospodářství

  • vodohospodářské řešení v územních a regulačních plánech
  • hospodaření s dešťovými vodami včetně návrhu využití dešťových vod
  • usazovací, retenční a havarijní nádrže podzemní, betonové i přírodní
  • studie a generely odvodnění území a zásobování vodou
  • domovní čistírny odpadních vod a malé čistírny odpadních vod