Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

 • Vodní hospodářství

  • vodohospodářské řešení v územních a regulačních plánech
  • hospodaření s dešťovými vodami včetně návrhu využití dešťových vod
  • usazovací, retenční a havarijní nádrže podzemní, betonové i přírodní
  • studie a generely odvodnění území a zásobování vodou
  • domovní čistírny odpadních vod a malé čistírny odpadních vod

 • Krajinné inženýrství

  • vodní toky a nádrže včetně okrasných, rybníy, komplexní pozemkové úpravy
  • stavby pro nakládání s odpady
  • stavby pro úpravu krajiny a funkci lesa
  • ochrana před povodněmi
  • meliorace, polní a lesní cesty