Známe cestu

Náš tým

Veškeré činnosti jsou zajišťovány zkušenými týmy projektantů vedenými autorizovanými osobami v příslušných oborech.

Autorizované osoby v oboru:

 • dopravní stavby 
 • mosty a inženýrské konstrukce 
 • geotechnika 
 • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 • městské inženýrství 
 • statika a dynamika staveb 
 • zkoušení a diagnostika staveb 
 • technologická zařízení staveb 

Další oprávnění a osvědčení: 

 • Osvědčení o odborné způsobilosti báňského projektanta (OBÚ Kladno)
 • Osvědčení o odborné způsobilosti závodního (OBÚ Kladno)
 • Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku (zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP) (MŽP ČR)
 • Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvis. s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací - geotechnický průzkum
 • Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvis. s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních kom. - korozní průzkum
 • Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodn. geol. práce v oboru inž. geologie
 • Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru - hydrogeologie
 • Autorizace k výkonu úředního měření hluku a hladin akustického výkonu
 • Osvědčení - technik měření imisí (zák. č. 86/2002 Sb.)
 • Osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi (zák. č. 309/2006 Sb.)
 • Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (podle §14 vyhl. č. 50/1978 Sb.)

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →