Známe cestu

Vlivy na životní prostředí

  • vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí - EIA, SEA
  • průzkumy a studie pro všechny stupně projektové dokumentace
  • monitoring složek životního prostředí
  • hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby včetně návrhů migračních koridorů
  • podklady pro udělení výjimek ze zákona o ochraně přírody a krajiny
  • autorizované měření hluku vlastní hlukovou laboratoří
  • akustické studie, návrh protihlukových opatření
  • zajištění dalších studií a průzkumů životního prostředí (rozptylové studie, posudky zdroje znečištění, krajinný ráz, vliv na veřejné zdraví, měření znečištění ovzduší, stanovení radonového indexu pozemku, podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF, resp. lesní půdy z PUPFL, dendrologický průzkum atd.)

Vybrané reference

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →