Známe cestu

INVESTOR

Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha

DATUM REALIZACE

příprava ve fázi DUR od roku 1998

MÍSTO

Severní sektor Prahy, Středočeský kraj

ÚČEL PROJEKTU

Stavba SOKP 519 společně se stavbou 518 Ruzyně – Suchdol kompletuje Pražský okruh v jeho severním segmentu. SOKP spojuje síť radiálních silnic a dálnic, chrání Prahu před tranzitní dopravou, rozvádí cílovou a zdrojovou dopravu po Praze a spojuje okrajové

Stav přípravy

Stavba 519 je v požadované funkci možná pouze společně se stavbou 518. Hraničním úsekem je přitom přemostění Vltavy, příslušné stavbě 519.

Historie umístění silničního okruhu sahá až do meziválečného období minulého století a vyvíjela se s upřesňováním v příslušných územních plánech. Příprava podle aktuálně platného ÚPn Prahy zahájila zpracováním DÚR v roce 1998, vydáním územního rozhodnutí v roce 2008 a byla v linii přípravné dokumentace přerušena zastavením územního řízení v roce 2015.

Obnovení přípravy je podmíněno návrhem technického řešení, jako podkladu pro nový proces EIA, který bude v souladu se Zásadami územního rozvoje a Územním plánem hl. m. Prahy.

Základní údaje stavby v posledním řešení

Novostavba pozemní komunikace, celková délka trasy 6,68 km, šestipruhová kategorie R34/100, v části modifikovaná s rezervou ve středu vozovky, úprava Prosecké radiály (D8) v délce 1,8 km, úprava sil. II/608 (ul. Ústecká) v délce 0,9 km, 3 mimoúrovňové křižovatky, 3 velké mosty na hlavní trase, 1 tunel a galerie, 3 ekodukty, 7 dalších mostů (tři v trase Prosecké radiály), rozsáhlé přeložky stávajících inženýrských sítí (elektrické vedení VVN 110kV, sdělovací kabely, VTL plynovody, vodovody), technologické vybavení tunelů, ekoduktů a SOKP

Prováděné činnosti

  • Pro hl. město Prahu stabilizační technické a územní studie
  • Pro investora DÚR a doprovodné dokumentace

Další služby

Kontaktujte nás

PUDIS a.s.

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Telefon: +420 267 004 111

E-mail: info@pudis.cz

ISDS: hd4fwa5

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

BÚ: 105026522/0300

Všechny kontakty →